Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: info@nadzieja.eu

Gabinet Psychoterapii "Nadzieja"

ul. Mikołowska 26

Rybnik 44-200

Created with WebWave CMS

                                     Działam zgodnie z RODO, dlatego Twoje dane są BEZPIECZNE

 

    W celu wykonania przeze mnie usługi psychoterapeutycznej proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz  o podpisanie przed wstępnym kontaktem Zgody na przetwarzanie danych osobowych i danych szczególnych kategorii.

W przypadku psychoterapii online bardzo proszę o wstępny mail zawierający stwierdzenie:

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych szczególnych kategorii danych osobowych dla celów prowadzenia psychoterapii.

 

Bez zgody nie będę mogła udzielić w/w usług.

Dziękuję za wyrozumiałość :)

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), niniejszym informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych szczególnych kategorii w związku z udzielaniem usług psychoterapeutycznych jest Agnieszka Boczkowska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Psychoterapii „Nadzieja”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 26 , NIP 6422234485.

  2. Dane osobowe oraz wszelkie dane pozyskane w trakcie sesji przetwarzane będą na podstawie zgody (art. 9 ust. 2a RODO) lub umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO) – na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych i danych szczególnych kategorii, udzielonej swobodnie i świadomie i wyłącznie w w/w celu. Dane przetwarzane będą w celu wykonania usług psychoterapeutycznych przez Agnieszkę Boczkowską.

  3. Dane, o których mowa powyżej przetwarzane będą w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności od wymagań.

  4. Dane osobowe, o których mowa powyżej mogą być powierzane do przetwarzania:

    - Księgowości prowadzonej online poprzez serwis IFIRMA (IFIRMA SA, Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław , NIP 8981647572) tylko w razie      konieczności wystawiania faktury

           

        W innych przypadkach powierzanie danych do przetwarzania będzie możliwe tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody. W każdym 

        przypadku powierzane będą tylko niezbędne dane wymagane do realizacji usługi psychoterapeutycznych

    5. Dostęp do danych osobowych w związku z udzielanymi usługami mogą także mieć:

       a. Bank klienta oraz Aliorbank tylko w razie opłat w formie przelewów bankowych.

       b. Serwisy świadczące usługi komunikacyjne lub informatyczne, dostawca aplikacji używanej podczas prowadzenia terapii online (tj. Whatsapp,

           Skype lub inna aplikacja wybrana przez klienta) i usługi poczty elektronicznej (Gabinetu oraz klienta)

          – tylko w razie kontaktu telefonicznego, mailowego lub korzystania z usługi online.W tych przypadkach klient powinien najpierw zapoznać się z 

           polityką  prywatności w/w firm oraz serwisów świadczących usługi komunikacyjne lub informatyczne .

 

6. W celu zapewnienia najwyższych standardów realizowanych usług psychoterapeuta poddaje swoją pracę  procesowi superwizji, zapewniając klientowi anonimowość (tzn. nie będą przekazywane dane osobowe umożliwiające identyfikację klienta). Superwizja jest integralnym aspektem procesu psychoterapii. Superwizor i psychoterapeuta realizują swoje usługi w oparciu o przestrzeganie wszelkich zasad tajemnicy i etyki zawodowej. Superwizora obowiązuje tajemnica zawodowa.

 

7. Możliwość naruszenia zasad RODO przez psychoterapeutę: Według zasad etycznych psychoterapeuta zachowuje tajemnicę zawodową, tzn. nie ujawnia danych osobowych klientów, informacji dotyczących ich spraw osobistych i stanu zdrowia, z wyjątkiem dwóch sytuacji i tylko wobec osób lub instytucji do tego odpowiednich:

  1. podmiotom i organom (np. sąd, organy ścigania), którym Administrator jest zobowiązany i/lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i na pisemne żądanie sądu;

  2. w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia klienta, bądź jego otoczenia. W tych sytuacjach dane będą przekazane upoważnionej przez klienta osobie do kontaktu i/lub policji i/lub pogotowiu ratunkowemu. Podjęta przez psychoterapeutę interwencja tożsama jest z naruszeniem zasad RODO celem ochrony życia i zdrowia klienta lub innych osób.

W takich sytuacjach psychoterapeuta zostaje zwolniony z tajemnicy zawodowej po wcześniejszym poinformowaniu klienta o tym fakcie.

 

8.Dane osobowe, o których mowa powyżej nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub do organizacji międzynarodowej.

 

9.Dane osobowe w/w będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub do 6 miesięcy po zakończeniu terapii, po czym cała dokumentacja podlega zniszczeniu w zniszczarce. Po tym okresie klient nie ma prawa roszczeń do wystawiania zaświadczeń z powodu braku dokumentacji.

 

10.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (wskazanych w treści niniejszego dokumentu), prawo do ich żądania poprawienia/ sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych, w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

11.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

 

12.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na ich przetwarzanie może być w każdym czasie wycofana.

 

13.Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w treści niniejszego dokumentu, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania danych.